โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  เมตตา  กรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซื่อสัตย์  ออม และประหยัด
๒. ผู้เรียนสามารถให้เหตุผล  ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาได้
๓. ผู้เรียนรู้ขนบประเพณีและเห็นคุณค่าการนำสมุนไพรมาใช้จากภูมิปัญญาไทย
๔. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจรักธรรมชาติ และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
๕. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
๖. ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
เป้าหมาย
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  อนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบ  วินัย  เมตตากรุณา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การออม ซื่อสัตย์ ประหยัด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
๖. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาสากล  และเทคโนโลยีให้รู้เท่าทันในความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ