โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมดี   มีคุณธรรม   นำพัฒนาการ

วิสัยทัศน์

               โรงเรียนได้มุ่งพัฒนากระบวนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   

ด้วยการฝึกให้รู้จักนำสิ่งเหลือใช้มาใช้ประโยชน์    และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ควบคู่กับ

การพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน ร่างกาย  อารมณ์  สังคม   สติปัญญา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้

รักการค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย รักการออกกำลังกาย

และเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักขนบประเพณีไทย 

และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความสามารถใช้ภาษาสากลได้ดี

และสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่พอเพียงได้